ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ (Terms of Service)

    ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการระหว่าง www.taibangbang.com คำศัพท์ต่อไปนี้ที่ใช้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการจะมีความหมายตามที่กำหนดไว้ดังนี้ “Taibangbang” หมายถึง www.taibangbang.com กับ "ผู้ใช้บริการ" หมายถึงผู้ใช้บริการที่เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์ กรุณาอ่านข้อกำหนดเงื่อนไขการให้บริการโดยครบถ้วนเพื่อผลประโยชน์ของตัวผู้ใช้บริการ

1. Taibangbangจะ/อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเมื่อ
    - เมื่อท่านใช้บริการของTaibangbang
2. เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของTaibangbangมีความต้องการใช้งาน กล้อง และไมค์โครโฟน
3. ทางTaibangbangขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขข้อตกลงในการใช้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ตรวจสอบข้อตกลงในการใช้งาน โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้ามาดูเงื่อนไขการใช้งานฉบับล่าสุดได้ที่นี่เสมอ
4. Taibangbangสามารถระงับการใช้งานได้โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. เมื่อผู้ใช้บริการกดปุ่ม ยอมรับและเข้าสู่ระบบแล้วเท่ากับว่าได้ยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการทั้งหมดในข้างต้นแล้ว
6. ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลและช่องทางการติดต่อสื่อสารของลูกค้าสูญหาย หรือได้รับความเสียหาย ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดๆ ซึ่งรวมถึง การจารกรรมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดในกรณีดังกล่าว
 


WWW.TAIBANGBANG.COM 2020 ©
มูลนิธิ ไท่ปังปัง ก่อตั้งขึ้นโดยคุณ ศิลา เยี่ย
Terms of service
Help me
X
กรุณารอสักครู่...